Forskningsanslag

Forskningsanslag


Stiftelsen Onkologiska klinikernas i Linköping forskningsfonds huvudsakliga syfte är att främja den vetenskapliga forskningen vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Linköping. Stiftelsen ska kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen, således även kostnader för utrustning, kostnader i samband med gästande forskare föreläsningar i Linköping samt även kostnader för vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.


Forskningsanslag utannonseras en till två gånger om året. Resebidrag för aktiv medverkan (t ex med föredrag eller poster) vid vetenskapliga möten kan sökas när som helst under året, dock i god tid, absolut senast 10 dagar, innan resan. Akutanslag beviljas inte.


Forskningsanslag söks senast den 31 oktober 2023>>

      _____________________________________________________________________________________________________________


Resebidragsansökan ska göras via e-post och ska innehålla följande:

  • Ifylld ansökningsblankett med namnunderskrift
  • Abstract (uppgift om författare och presentatör)
  • Handledarintyg för icke disputerad sökande
  • Eventuell inbjudan från kongressarrangör


Ansökningsformulär resebidrag (pdf)>>


Ansökan ska skickas via e-post till info@cancerstiftelsenlinkoping.se