Anslag 2018


Anslagsfördelning 2018


Styrelsen beslutade att tilldela 2 av 2 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


 • 100 000 kr till Anna-Karin Ax, specialistsjuksköterska/doktorand, för ansökan om 
  forskningstid inom projektet effekter och kostnadseffektivitet av fysisk träning och
  beteendemedicinska strategier för att minska fatigue och förbättra välbefinnande och
  sjukdomsutfall hos patienter med cancer
 • 150 000 kr till Annica Holmqvist, överläkare, för ansökan om bidrag för att driva forskningen
  kring biverkningar efter gynekologisk cancerbehandling framåt


Anslagsfördelning 2018 nr 2


Styrelsen beslutade att tilldela 2 av 5 inkomna ansökningar forskningsstöd enligt nedan:


 • 150 000 kr till Sander Ellegård, ST-läkare/doktorand, för ansökan om studier av prognostiska markörer för adjuvant trastuzumab-behandling vid HER2-positiv bröstcancer
 • 150 000 kr till Karolina Vernmark, ST-läkare/doktorand, för ansökan om studier av behandlingsrespons hos kolorektala mucinösa adenocarcinom